สถานะการดำเนินการ
ลำดับ
รหัสใบสั่งซื้อ
ชื่อผู้สั่งซื้อ
ราคารวม
วันที่
สถานะจัดจัดส่ง